01/07/2022

America The Motion Picture

America The Motion Picture | อเมริกา เดอะ โมชั่น พิคเจอร์ (2021)

America The Motion Picture | อเมริกา เดอะ โมชั่น พิคเจอร์ (2021) หลายคนรู้ดีว่าทวีปอเมริกาถูกค้นพบโดยชายที่ชื่อ จอร์จ วอชิงตัน และรู้ดีว่า อับราฮัม ลินคอร์น คือผู้เขียนรัฐธรรมนูญให้มีการเลิกค้าทาสในอเมริกา และหลายคนรู้อีกว่า โทมัส เอดิสัน...

America The Motion Picture | อเมริกา เดอะ โมชั่น พิคเจอร์ (2021)

America The Motion Picture | อเมริกา เดอะ โมชั่น พิคเจอร์ (2021) หลายคนรู้ดีว่าทวีปอเมริกาถูกค้นพบโดยชายที่ชื่อ จอร์จ วอชิงตัน และรู้ดีว่า อับราฮัม ลินคอร์น คือผู้เขียนรัฐธรรมนูญให้มีการเลิกค้าทาสในอเมริกา และหลายคนรู้อีกว่า โทมัส เอดิสัน...