02/12/2021

Bob Ross Happy Accidents Betrayal & Greed

Bob Ross Happy Accidents Betrayal & Greed | บ็อบ รอสส์ อุบัติเหตุแห่งสุข การทรยศ และความโลภ (2021)

Bob Ross Happy Accidents Betrayal & Greed | บ็อบ รอสส์ อุบัติเหตุแห่งสุข การทรยศ และความโลภ (2021) 26 นาที คือระยะเวลาที่ ‘บ็อบ รอสส์’ จิตรกรผู้รังสรรค์ภาพวาดทิวทัศน์ผ่านรายการ...