01/07/2022

In For a Murder

In For a Murder | ฆาตกรรม จำต้องสืบ (2021)

In For a Murder | ฆาตกรรม จำต้องสืบ (2021) ว่ากันว่าถ้าหากผลงานชิ้นนั้นๆ มีดีพอ มันจะเดินทางของมันเองโดยที่เจ้าของผลงานไม่ต้องทำอะไร หรือแม้แต่จากโลกนี้ไป ผลงานชิ้นนั้นก็ยังคงเดินทางของมันต่อไป หนึ่งในนั้นคือผลงานของอากาธ่า คริสตี้ นักเขียนนิยายมือฉมังที่ผลงานของเธอถูกนำมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์อยู่หลายครั้ง รวมถึงถูกหยิบมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับหนังในยุคปัจจุบันอีกด้วย วันนี้ผมจึงอยากชวนทุกคน ดูหนังออนไลน์ ที่มีผลงานของอากาธ่า...

In For a Murder | ฆาตกรรม จำต้องสืบ (2021)

In For a Murder | ฆาตกรรม จำต้องสืบ (2021) ว่ากันว่าถ้าหากผลงานชิ้นนั้นๆ มีดีพอ มันจะเดินทางของมันเองโดยที่เจ้าของผลงานไม่ต้องทำอะไร หรือแม้แต่จากโลกนี้ไป ผลงานชิ้นนั้นก็ยังคงเดินทางของมันต่อไป หนึ่งในนั้นคือผลงานของอากาธ่า คริสตี้ นักเขียนนิยายมือฉมังที่ผลงานของเธอถูกนำมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์อยู่หลายครั้ง รวมถึงถูกหยิบมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับหนังในยุคปัจจุบันอีกด้วย วันนี้ผมจึงอยากชวนทุกคน ดูหนังออนไลน์ ที่มีผลงานของอากาธ่า...